Skip to content

Bedrijfsarts en regelgeving

De Bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Wettelijke taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuim begeleiding. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.
De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register (www.bigregister.nl). Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige en nieuw, de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB).

Een werknemer kan bij de bedrijfsarts terecht voor vragen hierover, ook als er geen sprake is van verzuim.
De bedrijfsarts handelt en adviseert onafhankelijk van de werkgever en heeft een medisch beroepsgeheim.

Maatwerkregeling / Vangnetregeling

De Arbozorg kan op twee manieren uitgevoerd worden: volgens de Vangnetregeling of volgens de Maatwerkregeling.
Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst. Bij de maatwerkregeling kiest de werkgever zélf de deskundigen die hij nodig heeft. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.
Zurel medisch Advies werkt voornamelijk volgens der Maatwerkregeling

Maatwerkregeling

De maatwerkregeling creëert flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. De werkgever moet wel de werkprocessen beschrijven en over ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken. Ook de coördinatie tussen werkgever, werknemer en de arbodeskundigen moet de werkgever zelf regelen. De rol van het management is belangrijk bij de maatwerkregeling. De maatwerkregeling vraagt dan ook om goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, de werknemer en de gecontracteerde deskundigen.

Hoofdvoorwaarden maatwerkregeling

Bij de keuze voor de maatwerkregeling moet de werkgever voldoen aan twee hoofdvoorwaarden:

 1. Er moet overeenstemming zijn met de werknemersvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad (OR) moet schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de keuze voor de maatwerkregeling, de gekozen contractspartners en de inhoud van de contracten, tenzij de keuze voor maatwerkregeling al in de cao is vastgelegd. Als de regeling via de cao is vastgelegd, is geen overeenstemming nodig.
 2. Er moet een contract worden afgesloten met een bedrijfsarts voor bijstand bij de verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring en PAGO.

Als aan deze twee voorwaarden niet kan worden voldaan, is de keuze voor de variant van de maatwerkregeling in het bedrijf geen optie. De vangnetregeling is dan automatisch van toepassing. Bedrijven zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen dus geen gebruik maken van de maatwerkregeling, tenzij de cao dat mogelijk maakt.

Basiscontract

Iedere werkgever moet een basiscontract afsluiten en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Ook bij de maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling is het van belang dat de afspraken die zijn vastgelegd in het basiscontract, zijn toegesneden op de situatie binnen het bedrijf. Ook moet er rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen. Daarnaast is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat de arbodienst of bedrijfsarts wordt geïnformeerd over de afspraken die met andere arbodeskundigen worden gemaakt. De Inspectie SZW kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.
Zurel Medisch Advies sluit met alle aangesloten werkgevers een up to date Basiscontract af.

Het basiscontract is verplicht en de overheid stelt hieraan minimumeisen.
Hierin moet staan:

 • Bij welke taken u zich (mogelijk) laat ondersteunen.
 • Hoe de dienstverlener (bedrijfsarts, arbodienst) omgaat met privacygevoelige gegevens, onafhankelijkheid van de bedrijfsarts en samenwerking tussen arbo-kerndeskundigen (intern én extern).
 • Hoe uw werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts.
 • Wat de klachtenprocedure van de dienstverlener is.
 • Hoe de werknemer een second opinion kan aanvragen bij de bedrijfsarts.
 • Dat de bedrijfsarts verplicht is beroepsziekten te melden.


Met een contract met Zurel Medisch Advies heeft u automatisch een basiscontract dat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.


Wat u zelf moet regelen rondom de bedrijfsarts:

 • U wijst uw werknemers actief op het open spreekuur.
 • U biedt de bedrijfsarts vrije toegang tot uw werkplekken, indien nodig.
 • U biedt een samenwerking tussen preventiemedewerker en/of medezeggenschap en de bedrijfsarts.


Wat u zelf moet regelen rondom de preventiemedewerker:

 • U heeft een omschrijving opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn vermeld.
 • Uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad heeft ingestemd met de positie, taken en persoon.
 • U heeft uw preventiemedewerker bij al uw werknemers bekend gemaakt.
  Let op: heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan kunt u zelf de preventiemedewerker zijn.