Skip to content

Privacybeleid

Privacyreglement Zurel Medisch Advies
Zurel Medisch Advies heeft een privacyreglement opgesteld om u meer inzicht te geven in de manier waarop wij gegevens verzamelen, verwerken en wat er precies mee gebeurt.
In ons privacyreglement kunt u onder andere lezen wie toegang heeft tot uw gegevens en op welke manier u zelf inzicht kunt krijgen in uw gegevens.


Waarom verwerkt Zurel Medisch Advies mijn gegevens?
Zurel Medisch Advies voert de arbozorg uit voor werknemers van aangesloten bedrijven. Wij ondersteunen werkgevers bij het opstellen en het uitvoeren van hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Werkgevers hebben wettelijke plichten waarvoor zij Zurel Medisch Advies inschakelen om aan deze wettelijke plichten te kunnen voldoen.

Om onze dienstverlening op een goede manier uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens en medische gegevens. Hier krijgt u onder andere mee te maken wanneer u op het spreekuur van de bedrijfsarts bent geweest of een keuring heeft ondergaan. Wij hebben dan gegevens van u die wij bewaren.


Welke gegevens worden er door Zurel Medisch Advies verwerkt?
De gegevens die wij verwerken kunnen wij onderverdelen in: 

 • Algemene gegevens van onze klanten;
 • Diverse gegevens over de werknemers die werkzaam zijn voor onze klanten.

Van onze klanten (bedrijven) verwerken wij algemene gegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Naam van de organisatie;
 • Adres;
 • Branche;
 • Aantal medewerkers;
 • Contractnummer;
 • Gegevens contactpersonen;
 • Contactgegevens van contactpersonen.

Wanneer uw werkgever onze dienstverlening voor u als werknemer inzet, dan kunnen onderstaande gegevens van u verwerkt worden:


Identiteitsgegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer.

 

 Administratieve gegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Verzuimgegevens bijvoorbeeld de data van ziek- en (vermoedelijke) hersteld meldingen;
 • Data van (volgende) consulten aan de bedrijfsarts;
 • De functie waarin u als werknemer werkzaam bent;
 • Voor hoeveel uur u een dienstverband heeft.

 
Medische gegevens zoals bijvoorbeeld:

 • Gegevens over de reden van ziekteverzuim (diagnose);
 • Medische gegevens naar aanleiding van spreekuren bij de bedrijfsarts of de POB;
 • Medische gegevens die, na akkoord van u als werknemer, door de bedrijfsarts bij een behandelaar zijn opgevraagd;
 • Uitslagen van keuringen;
 • Uitslagen van preventief medisch onderzoeken.


Hoe komen wij aan uw gegevens?
Over het algemeen ontvangen wij de administratieve gegevens en de identiteitsgegevens van uw werkgever, wanneer deze onze dienstverlening voor u inzet. Het kan hierbij gaan om het inplannen van een spreekuur bij de bedrijfsarts of de POB, het aanvragen van een keuring of het inzetten van een preventief medisch onderzoek. Om deze diensten te kunnen verlenen geeft uw werkgever deze gegevens aan ons door.

Medische gegevens ontvangen wij onder andere van uzelf (tijdens de spreekuren met de bedrijfsarts, de POB of van een derde (bijvoorbeeld een behandelaar), indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Ook kunnen medische gegevens afkomstig zijn van onderzoeken waar u (in het kader van bijvoorbeeld een keuring of een preventief medisch onderzoek) aan heeft deelgenomen.


Hoe worden deze gegevens bewaard?
De gegevens die wij verwerken worden bewaard in een digitaal systeem. Dit systeem is dusdanig ingericht dat medewerkers van Zurel Medisch Advies alleen inzicht hebben in de gegevens die ze nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Het systeem is goed beveiligd waardoor onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens.


Wie heeft er inzicht in mijn gegevens?
Niet iedere medewerker van Zurel Medisch Advies heeft automatisch toegang tot uw gegevens. Onderstaande medewerkers hebben toegang tot uw gegevens:

 • De bedrijfsarts of de waar u op spreekuur komt. Indien dit een arts in opleiding is tot bedrijfsarts heeft ook de bedrijfsarts die deze arts begeleidt toegang tot uw gegevens.
 • Medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de dienstverlening.
 • Medewerkers die u (schriftelijk) toestemming heeft gegeven om uw gegevens in te mogen zien.

Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw gegevens, hebben de medewerkers van Zurel Medisch Advies een geheimhoudingsverklaring getekend. Voor uw medische gegevens geldt daarnaast dat alle bedrijfsartsen gebonden zijn aan een wettelijk beroepsgeheim. Medewerkers die rechtstreeks bij de bij de dienstverlening betrokken zijn hebben een afgeleid medisch beroepsgeheim.


Welke gegevens ontvangt mijn werkgever van Zurel Medisch Advies?
Uw werkgever ontvangt nooit medische gegevens van u. Hieronder kunt u lezen welke gegevens uw werkgever van ons kan ontvangen:

 • Na een spreekuur ontvangt uw werkgever een spreekuurverslag (terugkoppeling). Dit is hetzelfde document als wat u zelf ook ontvangt.
 • Na een keuring krijgt uw werkgever alleen te horen of u wel of niet goedgekeurd bent. Indien u goedgekeurd bent kunnen wij daarnaast doorgeven tot wanneer de goedkeuring van deze keuring geldig is.
 • Na een preventief medisch onderzoek ontvangt de werkgever geen gegevens over uw uitslagen. Wel kan er een rapport geschreven worden met algemene uitslagen en tips voor uw werkgever om de gezondheid van medewerkers te verbeteren. Op basis van dit rapport is niet te herleiden wat de individuele uitslagen van u als medewerkers zijn.
 • Heeft u een anoniem (arbeidsomstandigheden) spreekuur aangevraagd bij de bedrijfsarts, dan ontvangt uw werkgever geen gegevens over wie er op het spreekuur geweest is.
 • Tot slot geven wij algemene gegevens door aan uw werkgever over het verzuim binnen de organisatie. Dit kan gaan om het verzuimpercentage, gemiddelde duur van verzuim, oorzaken van verzuim en resultaten van de inzet van de arbodienstverlening. Ook hierbij is het zo dat dergelijke informatie nooit te herleiden is naar gegevens over individuele medewerkers.


Aan wie geeft Zurel Medisch Advies mijn gegevens door?
Wij geven uw gegevens alleen aan derden door wanneer:

 • Zurel Medisch Advies wettelijk verplicht is om deze gegevens door te geven (hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het doorgeven van gegevens aan het UWV);
 • U ons schriftelijke toestemming geeft om deze gegevens aan een derde door te geven.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij zijn gebonden aan wettelijke plichten met betrekking tot bewaartermijnen. Indien wij medische gegevens van u verwerken moeten wij deze, nadat de dienstverlening aan u gestopt is, nog minimaal 15 jaar bewaren.

Wanneer wij uw gegevens niet meer hoeven te bewaren zullen wij ervoor zorgen dat wij deze op een veilige manier verwijderen.


Wat zijn mijn rechten?
Aangezien wij gegevens van u verwerken kunt u altijd vragen om inzicht in uw dossier. Op deze manier kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben. Mocht u hier gebruik willen maken dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen via onderstaand adres:

Zurel Medisch Advies
Platvoetsdijk 9
7271 NE Borculo

Wij nemen dan contact met u op om af te stemmen op welke manier wij u inzage kunnen geven in uw dossier. Mocht u van mening zijn dat de gegevens die wij van u hebben niet kloppen, dan kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te corrigeren. Tot slot heeft u ook het recht om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. Dit kunt u tevens schriftelijk aanvragen via bovenstaand adres.


Vragen?
Heeft u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 05545-287867. Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 12:00 bereikbaar.


Klachten

Heeft u naar klacht omtrent privacy? Dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 05545-287867. Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 12:00 bereikbaar.